Subsidieregeling Praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.


Doel 

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op: 
  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is; 
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.    

Voor wie 

De regeling is bestemd voor bedrijven. In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie die de praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgt.   

Aanvragen 

Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst.   

Budget 

Tot 2019 stelt het OCW jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de 4 onderwijscategorieën is als volgt: 

Vmbo: € 1,4 miljoen 
Mbo: € 188,9 miljoen 
Hbo: € 8 miljoen 
Promovendi/toio's: € 6,7 miljoen   

Verdeling subsidiebedrag 

Het OCW verdeelt het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding.   

Meer weten? 

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010-243 06 53. 
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT