Prinsjesdag 2020: Overige plannen

17.09.2020

De overheid heeft op Prinsjesdag meerdere subsidies verhoogd en aankondigd. Hieronder ziet u enkele interessante mogelijkheden.

Nationaal Groeifonds

Het kabinet heeft voor de komende vijf jaar € 20 miljard beschikbaar gesteld voor het Nationaal Groeifonds, ook wel bekend als het Wopke-Wiebes fonds. Vanuit dit fonds zullen investeringen binnen de volgende aandachtsgebieden gestimuleerd worden:

  • Kennisontwikkeling
  • Fysieke infrastructuur
  • Onderzoek, ontwikkeling & innovatie

Naar verwachting gaat de eerste ronde in de het eerste kwartaal van 2021 van start. Investeringsvoorstellen gericht op publieke investeringen kunnen onder andere worden ingediend door ondernemers en kennisinstellingen.

Praktijkleren

Het budget van de Praktijkleren-regeling wordt verhoogd met € 11 miljoen voor zowel 2020-2021 als 2021-2022. Het doel is om werkgevers te stimuleren zoveel mogelijk leerbanen aan te bieden aan beroepsbegeleidende leerweg(BBL)-studenten.

Met de Subsidieregeling Praktijkleren  stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.  Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en voor wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Stimuleringsregeling Leven Lang Ontwikkelen in MKB (SLIM)

De SLIM-regeling wil een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb. Dit wordt gedaan door 4 soorten projecten te stimuleren:

  • Het doorlichten van je onderneming, met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan;
  • Loopbaan- of ontwikkeladvies voor medewerkers;
  • De ontwikkeling of invoering van een methode die leren in jouw bedrijf stimuleert;
  • Het creëren van praktijkleerplaatsen voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Doordat er extra behoefte is aan scholing en begeleiding door de coronacrisis zullen er in 2021 extra middelen worden toegevoegd aan de SLIM regeling.

 

Veel subsidies voor de land- en tuinbouw

Het kabinet wil het komende jaar werk maken van de stikstofcrisis. Hiervoor heeft de overheid verschillende subsidies in het leven geroepen om boeren te helpen. Zo komt er € 2 miljard beschikbaar om stikstof terug te dringen bij de bron en voor boeren die willen omschakelen of stoppen. Er is eveneens € 21 miljoen beschikbaar gesteld voor boeren ter realisatie van waterbassins en € 6 miljoen voor kunstmestvervanging/mestverwerking d.m.v. bijvoorbeeld mestverwerkingsinstallaties. Daarnaast kan er ook aanspraak worden gemaakt op € 300 miljoen om de natuur te versterken en te herstellen.

Naast stikstof wil de overheid ook glastuinbouwers ondersteunen in hun verduurzaming. Het programma Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma dat energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw stimuleert. Dit programma ondersteunt de opschaling en vroege marktintroductie van integrale innovatieve teelt- en kas(techniek) concepten en gebiedsgerichte energie-innovaties in de glastuinbouw passend bij een klimaatneutrale toekomst. Er zijn hiervoor twee subsidieregelingen die worden herhaald:

Meer weten?

Denkt u in aanmerking te komen voor een van deze subsidies? U kunt u altijd contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.