Afbeelding Haalbaarheid subsidie

ESF 2014-2020

Nederland kiest ervoor om de ESF-middelen tot 2020 in te zetten om de arbeidsparticipatie te verhogen en daarmee de economie te versterken en armoede tegen te gaan. Met het inzetten van ESF-geld wil het kabinet eraan bijdragen dat het werkloosheidspercentage omlaag gaat. Verder worden de middelen gebruikt om te zorgen dat werknemers – nu de pensioenleeftijd geleidelijk omhoog gaat – langer gezond en productief kunnen werken.

Thema’s

Het algemene doel van de ESF 2014-2020 is een arbeidsparticipatie van 80% in 2020 en een afname van 100.000 personen in huishoudens zonder betaald werk. Nederland gaat met dit doel projecten ondersteunen rondom twee thema’s:

  1. Re-integratie van mensen die moeilijk aan het werk komen;
  2. Duurzame inzetbaarheid van werkenden.

Onder het eerste thema vallen ook jongeren uit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Speerpunt daarbij wordt het begeleiden naar werk door of met de scholen. Het tweede thema heeft als doel om mensen op een goede en gezonde manier zo lang mogelijk aan het werk te houden.

Thema actieve inclusie

De subsidie is bestemd voor een brede groep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door gemeenten te benutten voor een ruim scala aan subsidiabele activiteiten. Het gaat onder meer om het terugdringen van jeugdwerkloosheid en om re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen.

Thema duurzame inzetbaarheid

Aanvragers van ESF-subsidie om duurzame arbeidsinzet van werkenden te bevorderen kunnen o.a. zijn: O&O-fondsen, samenwerkingsverbanden van sociale partners, bedrijven en (overheids)instellingen. Zij kunnen de subsidie gebruiken voor regionale en intersectorale projecten, bijvoorbeeld voor een transfercentrum voor intersectorale scholing en mobiliteit of voor een sectoraal stappenplan duurzame inzetbaarheid. Te denken valt ook aan ontwikkeling van een loopbaanadviesstructuur of een bedrijfsstappenplan. In het kader van duurzame inzetbaarheid kunnen O&O-fondsen en bedrijven/instellingen ook inzetten op betere beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer. Voor dit thema wordt het systeem gehandhaafd van een aanvraagtijdvak, budgetplafond en inhoudelijke beoordeling en ranking voor toekenning van subsidie.

Beschikbaar budget

Het totale ESF-budget voor 2014-2020 bedraagt voor Nederland € 507 miljoen. Dit komt neer op een budget van € 70 miljoen per jaar.

Wie kan ESF aanvragen?

ESF kan aangevraagd worden door de 35 arbeidsmarktregio’s. Voor iedere arbeidsmarktregio wordt een vast ESF-budget vastgesteld, waarbij per regio een geoormerkt budget wordt opgenomen voor praktijk- en VSO-scholen. Projectaanvragen worden voor een langere periode ingediend.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor ESF? En wilt u graag uw projectidee doorspreken met een ervaren adviseur die kan begeleiden naar een positieve beschikking? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.