POP3 Openstellingen 2019

POP3+ openstelling 2021

09.01.2021

De POP3 is een zeer interessante regeling voor agrarisch ondernemers, natuurorganisaties, bedrijven in de agrifood-sector en onderzoeks- en kennisinstellingen. Het doel van POP3 is het bijdragen aan verdere ontwikkeling van innovaties in de agrarische sector en het stimuleren van een duurzamere en concurrerende manier van ondernemen. De regeling zou in 2020 aflopen, maar vanwege Covid-19 is er besloten om de regeling in 2021 en 2022 door te zetten als POP3+. De eerste openstelling wordt in het tweede kwartaal van 2021 verwacht.

Focus van de POP3+

De focus van deze regeling ligt de op klimaat, biodiversiteit, bodem en kringlooplandbouw (inclusief stikstof). Er wordt daarnaast gestreefd naar een vereenvoudigd programma, waarbij de volgende thema’s naar verwachting van belang zijn:

  • Samenwerking voor innovaties landbouw: Een grote verandering in de voedsel- en landbouwketen is noodzakelijk in de komende jaren door economische en ecologische druk. In de POP3(+) regeling wordt er geïnvesteerd in proeftuinen voor plattelandsontwikkelingen, waar diverse partijen innovaties teweeg kunnen brengen om de nodige veranderingen te verwezenlijken;
  • Kennisoverdracht duurzame innovaties landbouw: Samenwerking en gezamenlijke inzet is nodig om de negatieve effecten (onder andere verlies biodiversiteit, mindere leefomgevingskwaliteit en achteruitgang in kwaliteit van het cultuurlandschap) te beperken en de positieve ontwikkelingen (onder andere kringlooplandbouw, een hoog percentage weidegang) verder te ondersteunen. Hierbij wordt er opnieuw ingezet op proeftuinen, waar diverse koplopers in de duurzame landbouw kun kennis kunnen delen;
  • Fysieke investeringen duurzame innovaties landbouw: Binnen dit thema wordt er subsidie verstrekt voor investeringen voor het toepassen van nieuwe technieken, producten of processen, in agrarische ondernemingen in de grondgebonden landbouw. Hiermee wordt verduurzaming van de landbouw gestimuleerd.
Financiering

Het POP3+ potje voor de aankomende twee jaar wordt gevuld vanuit de Europese begroting, het Meerjarig Financieel Kader (MFK) en de cofinanciering door Rijk, provincies en waterschappen. Er komt verder ter herstel na de Covid-19 crisis extra budget vanuit het Europese Economische Herstelfonds beschikbaar. Het subsidiepercentage zal afhankelijk van thema en partijen variëren van 40% tot 100%.

POP3+ aanvragen?

De aanvraag procedure zal waarschijnlijk op basis van tender verlopen, waarbij ingediende projecten met elkaar vergeleken en gerangschikt worden. De eerste openstelling is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021. Bij Craeghs Consultancy houden we de voortgang van deze regeling nauw in de gaten. We kunnen vrijblijvend een afspraak maken waarbij u snel weet wat de mogelijkheden zijn, waarbij aan dit advies geen kosten zijn verbonden. U kunt contact opnemen met Craeghs Consultancy via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.

De adviseurs van Craeghs Consultancy hebben veel ervaring op het gebied van POP3 aanvragen. Een succesverhaal van een eerdere aanvraag is het stalconcept van Kipster. Wij hebben tevens een POP3 aanvraag ingediend voor het investeren in een innovatieve raffinagemachine welke duurzaam kippenvoer produceert met het vervangen van soja door lokaal geproduceerd graseiwit.