subsidie

Plattelandsontwikkelings programma (POP3)

Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor de agrarische sector in Nederland. Het doel van POP3 is het leveren van een bijdrage aan het verder ontwikkelen van innovaties in de agrarische sector en stimuleert agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Daarnaast geeft POP3 invulling aan het belonen van agrariërs voor maatschappelijke prestaties die zij leveren.

POP3-Onderdelen

Nederland heeft in de nationale uitwerking van het POP de volgende thema’s centraal gezet:
i. Innovatieve landbouw (agrifood, water, energie)
ii. Herstructurering landbouwbedrijven (landinrichting en boerderijverplaatsing)
iii. Jonge boerenregeling (duurzame en innovatieve investeringen)
iv. Natuurpact (agrarisch natuurbeheer en hydrologische maatregelen PAS)
v. Waterbeheer (Kaderrichtlijn Water Nitraat-richtlijn en klimaatadaptatie)
vi. LEADER-aanpak (leefbaarheid platteland

Provinciale uitvoering

De POP3 wordt per provincie uitgevoerd, aangezien het agrarische landchap in elke regio sterk verschilt. Per provincie zijn er daarom verschillende openstellingen met elk hun eigen focus, voorwaarden en budgetten. Subsidiepercentages variëren daardoor maar zijn doorgaans tussen de 40% en 75% van de totale projectkosten, afhankelijk van het thema waarvoor het project wordt ingezet.

Wie komt in aanmerking?

POP3 is interessant voor agrariërs en bedrijven die zich bezighouden met innovaties voor de agrarische sector. Er zijn POP3-openstellingen waarin subsidie beschikbaar is voor zowel landbouwbedrijven alsook voor marktpartijen, toeleveranciers en andere betrokkenen uit de agrarische sector.