subsidie

Subsidieregeling Praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

Doel

Icoon DoelwitDe subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is. Maar ook op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en voor wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voor wie

De regeling is bestemd voor bedrijven. In de subsidieregeling wordt onder werkgever verstaan: het bedrijf of de organisatie die de praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgt.

Aanvragen

Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. Voor de aanvraag gebruikt u gegevens die al in uw bezit zijn zoals de (praktijkleer)overeenkomst.

Budget

Tot 2020 stelt het OCW jaarlijks € 202,9 miljoen subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget over de 4 onderwijscategorieën is als volgt:

Onderwijscategorie
Budget
Vmbo € 1,3 miljoen
Mbo € 194,8 miljoen
Hbo € 4 miljoen
Promovendi/toio’s € 2,8 miljoen
Verdeling subsidiebedrag

Het OCW verdeelt het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. Wacht niet tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding.

Meer weten?

Meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata? U kunt altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.