Afbeelding LIFE

Ook dit jaar is de LIFE weer open!

07.06.2022

De Europese Unie heeft scherpe doelstellingen gesteld voor het verbeteren van de natuur, het milieu en het klimaat, onder andere in de Europese Green Deal. Om deze doelen te verwezenlijken wordt er LIFE subsidie beschikbaar gesteld. Er is dit jaar weer bijna € 600 miljoen beschikbaar.

Voor de periode 2021-2027 zijn er vier deelprogramma’s binnen de LIFE-subsidie opgesteld:

Natuur en biodiversiteit

Dit programma is bedoeld voor projecten die bijdragen aan beschermde natuurgebieden en natuurherstel (bijv. in Natura2000-gebieden), specifieke maatregelen willen toepassen voor bedreigde soorten, gedragsverandering of veranderen van beheer en onderhoud en het beschermen van natuurlijke hulpbronnen willen faciliteren. Als laatste is deze categorie bedoeld voor projecten ten behoeve van het verbeteren van naleving van Europese regelgeving; borging van toepassing en vergroten van de toegang tot justitie.

Circulaire economie en kwaliteit van leven

Binnen dit programma wordt de focus gelegd op het ontwikkelen, testen en demonstreren van een innovatie voor efficiënter bronnengebruik, circulair ontwerp of hergebruik van afval. Daarnaast kunnen aanvragen worden ingediend voor het verbeteren van luchtkwaliteit, water, bodem, chemicaliënbeheer en het verminderen van geluidsoverlast.

Klimaatmitigatie- en adaptatie

Thema 3 van de subsidieregeling heeft betrekking op het verminderen van klimaatverandering (mitigatie) of aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie) door o.a. de doorontwikkeling/toepassing van wetgeving en beleid. Ook valt communicatie, samenwerking of verspreiding van kennis onder deze thema. Verder vallen energieonderwerpen die niet onder de specifieke call van het deelprogramma Hernieuwbare energietransitie passen binnen dit programma.

Hernieuwbare energietransitie

Het vierde programma is opgedeeld in de volgende 5 punten:

  • Bouwen aan een nationaal, regionaal en lokaal beleidskader waarmee de energietransitie wordt ondersteund;
  • Versnelling van de uitrol op de markt van technologie, digitalisering, nieuwe diensten en bedrijfsmodellen en verbetering van de gerelateerde professionele vaardigheden;
  • Het stimuleren van particuliere investeringen in duurzame energie;
  • Het ondersteunen van de ontwikkeling van lokale en regionale investeringsprojecten;
  • Het betrekken en mondig maken van burgers bij de overgang naar hernieuwbare energie.
Criteria

Het subsidiepercentage en de subsidiehoogte zijn afhankelijk van het onderdeel waarin uw project valt en welke financieringsvorm u behoeft, maar kan oplopen tot maximaal 60% van de kosten. Uw aanvraag zal worden beoordeeld o.b.v. een tender, waardoor het erg belangrijk is dat u de nadruk legt in uw bijdrage aan de doelstellingen van deze regeling; enkel de beste aanvragen krijgen subsidie. De prioriteit gaat uit naar het project die de grootste potentiële bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Commissie (Green Deal) kunnen verwezenlijken.

Via verschillende calls wordt het totale budget van € 5,5 miljard over meerdere jaren beschikbaar gesteld. De call voor standaardprojecten loopt tot 4 oktober 2022. Voor een aantal andere calls is de deadline 16 november 2022. Voor een overzicht van alle openstellingen kunt u de LIFE-subsidielijst van de Europese Commissie bekijken.

En nu?

Bent u geïnteresseerd in LIFE? Om een kwalitatief sterke aanvraag voor LIFE in te dienen wordt aangeraden vroegtijdig contact met ons op te nemen. Vanuit een gezamenlijk op te stellen projectidee wisselen we graag van gedachten over uw project en proberen we samen uw slagingspercentage te bepalen en de beste manier om deze (en mogelijk ook andere) subsidie aan te vliegen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of de email info@craeghs.nl.