POP3 Noord-Brabant bijna open

03.03.2021

Wilt u ook innoveren in de landbouw? De subsidieregeling PlattelandsOntwikkelingsProgramma 3 Noord-Brabant (POP3 Noord-Brabant) zal van 29 april tot 10 juni 2021 worden opengesteld. Er is in totaal € 2 miljoen beschikbaar.

Doelstelling van POP3

Icoon Doelwit De openstelling is gericht op het ontwikkelen, valideren en verfijnen van innovaties waarbij de kennis en innovatie praktijkrijp worden gemaakt voor brede toepassing ervan in de praktijk van de landbouw en agrofood. Deze innovaties dragen bij aan de overgang van een op enkel kostenreductie gerichte productie naar een agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde en integrale duurzaamheid centraal staan.

Het gaat om projecten met meerdere partners in een samenwerkingsverband die na honorering van de subsidieaanvraag automatisch onderdeel vormen van het Europees netwerk voor Innovatie (Europees Innovatie Partnerschap; EIP). Dit netwerk dient voor internationale kennisuitwisseling over innovaties. Daarmee kunnen de verschillende projecten van elkaars kennis en ervaring profiteren voor versnelling van het innovatieproces.

Met de openstelling kunnen m.n. projecten van de Brabantse proeftuinen worden gesteund, zoals:

  • Precisielandbouw;
  • Robotisering;
  • Ontwikkeling van nieuwe vormen van landbouwproductie, stal- en ketenconcepten;
  • Natuur inclusieve kringlooplandbouw (incl. biologische landbouw).

In deze openstelling is er meer ruimte voor communicatieactiviteiten in het project om de resultaten voldoende en vroegtijdig met de sector te kunnen communiceren voor toekomstige brede toepassing van de innovatie.

Belangrijke informatie

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de totale subsidiabele kosten van het project, waarbij het subsidiepercentage afhankelijk is van de activiteit, kostensoort, grootte van de onderneming en wijze van samenwerking, met een bandbreedte tussen 25% en 70% van de subsidiabele projectkosten. De minimale subsidie bedraagt € 100.000 en de maximale subsidie € 500.000.

Daarnaast is het noodzakelijk dat uw project onder één van volgende twee thema’s valt:

  1. Beter beheer van productierisico’s, klimaatadaptie, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;
  2. Verbetering van dierenwelzijn en volksgezondheid, of verbetering van de omgevingskwaliteit.
En nu?

Wilt u samenwerken met minimaal één landbouwer uit Noord-Brabant en heeft u een innovatie die mogelijk in de POP3 regeling valt? Craeghs Consultancy heeft veel ervaring met de POP3 in verschillende provincies. Een succesverhaal van een eerdere aanvraag is het stalconcept van Kipster. Wij adviseren u vrijblijvend over de mogelijkheden die er voor u zijn om de POP3 subsidie aan te vragen. U kunt ons bereiken op 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.